Strona tylko dla osób pełnoletnich. Czy masz ukończone 18 lat?
Nie - wychodzę
Wczytuję dane...
Regulamin konta

Regulamin konta 

w sklepie Manufaktura Wódek 

 
Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 
SPIS TREŚCI 
§ 1 Definicje 
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą 
§ 3 Wymogi techniczne 
§ 4 Konto 
§ 5 Reklamacje 
§ 6 Dane osobowe 
§ 7 Zastrzeżenia 

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto. 
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie. 
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. 
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.). 
Sklep – sklep internetowy Manufaktura Wódek prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep-manufakturawodek.pl 
Sprzedawca - WIELKOPOLSKA MANUFAKTURA WÓDEK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem ul. Polna 21, 62-095 Murowana Goślina, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000877470, NIP 7773260770, nr REGON 36407274700000, kapitał zakładowy 100000,00 zł, kapitał wpłacony 100000,00 zł. 
 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Polna 21, 62-095 Murowana Goślina 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest: 
 • aktywne konto e-mail 
 • urządzenie z dostępem do Internetu 
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies 

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego, ale jednocześnie konieczne do dokonania zakupów w Sklepie. 
 2. Konto mogą założyć tylko i wyłącznie osoby, które w chwili założenia konta ukończyły 18. rok życia.  
 3. Z chwilą założenia konta Kupujący oświadcza, iż w dniu założenia konta ukończył 18. rok życia.  
 4. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego. 
 5. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie. 
 6. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie. 
 7. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta. 
 8. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@manufakturawodek.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta. 

§ 5 REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail biuro@manufakturawodek.pl. 

 1. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z: 
 2. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595; 
 3. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596; 
 4. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów; 
 5. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks. 

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”. 
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta. 
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym: 
 5. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego 
 6. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem; 
 7. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy 
 8. – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej. 
 9. Kupującemu przysługuje prawo żądania: 
 10. dostępu do swoich danych osobowych, 
 11. ich sprostowania, 
 12. usunięcia, 
 13. ograniczenia przetwarzania, 
 14. przeniesienia danych do innego administratora 
  a także prawo: 
 15. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora). 
 16. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 17. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. 
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim. 
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta. 
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są: 
 5. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu 
 6. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi 
 7. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta. 
 8. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres. 
 9. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@manufakturawodek.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie. 
 10. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości. 
 11. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.