Strona tylko dla osób pełnoletnich. Czy masz ukończone 18 lat?
Nie - wychodzę
Wczytuję dane...
Program lojalnościowy

INFORMACJE O PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM (W SKRÓCIE)

Każdy zakup jest premiowany dla użytkowników posiadających zarejestrowane konta na naszej platformie punktami programu lojalnościowego. 1 zł to 1 punkt. Punkty można wymienić na asortyment z naszego sklepu pod warunkiem posiadania ich odpowiedniej ilości. Szczegóły dotyczące wartości punktowej produktu można podejrzeć po zalogowaniu, na swoim koncie lub można uzyskać taką informację telefonicznie oraz mailowo pod adresem: sklep@manufakturawodek.pl

Lista produktów biorących udział w promocji "Program lojalnościowy".

Punkty z programu lojalnościowego dodawane są po realizacji zamówienia. Z punktów można skorzystać w koszyku, po dodaniu dowolnego produktu do zamówienia. Produkty domyślnie posortowane są od najniższej wartości punktowej. Wybrany produkt dodajemy do zamówienia.

Aktualną listę produktów można również pobrać w formacie PDF tutaj.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Postanowienia ogólne

  • Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego.
  • Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
   • Organizator - Wielkopolska Manufaktura Wódek S.A. z siedzibą w Murowanej Goślinie, 62-095 przy ul. Polnej 21, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 7773260770 , adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@manufakturawodek.pl.
   • Program Lojalnościowy, Program - akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
   • Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
   • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://sklep-manufakturawodek.pl, na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.

  2. Uczestnicy Programu Lojalnościowego

  • Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która:
   • zarejestrowała w Sklepie konto klienta zgodnie z regulaminem Sklepu oraz
   • zaakceptowała treść Regulaminu Sklepu

  3. Punkty w Programie Lojalnościowym

  Uczestnik w związku ze składaniem zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem Sklepu otrzymuje od Organizatora punkty - naliczane według poniższych zasad:

  • Punkty przyznawane są począwszy od momentu przystąpienia do Programu Lojalnościowego i dokonania przez Uczestnika dowolnego zakupu towarów lub usług w Sklepie .
  • Przy określaniu czasu trwania Okresu Naliczania Punktów pomija się umowy sprzedaży towarów lub usług zawarte za pośrednictwem Sklepu, które uległy następnie rozwiązaniu, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje - zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
  • Uczestnik otrzymuje punkty od każdej umowy sprzedaży towarów lub usług, zawartej w Okresie Naliczania Punktów (w tym też od umów, które spowodowały rozpoczęcie Okresu), za pośrednictwem witryny Sklepu, z wykorzystaniem konta w Sklepie - w wysokości zależnej od wartości towarów lub usług. Dla ustalenia, czy umowę zawarto w Okresie Naliczana Punktów - decyduje data odebrania zamówienia.
  • Zamówienia składane Organizatorowi, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia:
   • z pominięciem witryny Sklepu,
   • za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie.
  • Każdy 1 zł wydany przez Uczestnika w warunkach opisanych powyżej skutkuje przyznaniem Uczestnikowi punktów, zależnie od rodzaju nabywanego towaru lub usługi. Za zakup niektórych produktów lub usług użytkownik może nie otrzymać punktów. W takim przypadku na stronie produktu nie będzie informacji o możliwości uzyskania punktów. Wydanie niepełnej złotówki nie skutkuje przyznaniem żadnych punktów.
  • Punkty przyznawane są automatycznie po odbiorze paczki od kuriera, pod warunkiem że umowa ta nie zostanie wcześniej rozwiązana, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje).
  • W przypadku ustalenia, że punkty przyznane zostały nienależnie, w szczególności tytułem umów sprzedaży towarów lub usług zawartych poza Okresem Naliczania Punktów albo też umów które uległy następnie rozwiązaniu - Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone wcześniej punkty.
  • Punkty mogą nie zostać naliczone, jeżeli uczestnik skorzystał z dedykowanej oferty albo produkt lub produkty były objęte specjalnym rabatem.
  • Organizator od czasu do czasu może organizować dodatkowe promocje - polegające na przyznawaniu Uczestnikom punktów na zasadach korzystniejszych niż opisane w pkt. 1-7 powyżej.
  • Punkty są niezbywalne.

  4. Wymiana punktów

  • Uczestnik ma prawo do dokonania zamiany punktów uzyskanych w Programie na wybrane produkty.
  • Zamiana może zostać dokonana poprzez zaznaczenie stosownej opcji w koncie klienta w Sklepie.
  • Organizator przyzna Uczestnikowi 1 punkt za każde wydane 1 złoty. Punkty nie mają wartości pieniężnej, służą wyłącznie do wymiany na asortyment sklepowy. 
  • Punkty przypisywane są do konta Uczestnika w Sklepie. Punkty są niezbywalne.
  • Uczestnik może wykorzystać punkty poprzez wymianę ich na produkt w procesie zamawiania towarów lub usług za pośrednictwem Sklepu.
  • Za wymieniony produkt naliczony zostanie 1 grosz.
  • W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru lub usługi, w odniesieniu do której wykorzystał punkty z powołaniem na konsumenckie prawo odstąpienia - punkty nie będą mu zwracane.
  • Klient jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu środków na wymianę ich na Produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie Internetowym.
  • Ilość Punktów niezbędnych do możliwości wymiany ich na Produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie, wskazana jest każdorazowo przy opisie każdego Produktu w Katalogu dostępnym w Sklepie Internetowym.
  • Klient ponosi koszty dostawy Produktu dostępnego w ramach Katalogu.
  • Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi w Sklepie Internetowym.
  • Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi.
  • Sponsorem Nagród jest Organizator.

  5. Czas trwania Programu Lojalnościowego

  • Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 11.07.2022.
  • Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeżeniem że:
   • Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 6 miesięcy wcześniej, tak aby umożliwić wykorzystanie punktów.
   • Organizator umożliwi Uczestnikom wymianę pozyskanych punktów na produkty
  • W przypadku zakończenia Programu - nie wykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza w celu zapłaty za towary lub usługi w Sklepie).
  • Uczestnik nie musi wykorzystywać punktów zebranych ze swoich zamówień. 
  • W przypadku rezygnacji z udziału w Programie - Uczestnik traci wszelkie nabyte wcześniej punkty.

  6. Dane osobowe

  • Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
  • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.
  • Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
   • przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
  • Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
  • Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  • Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  7. Reklamacje

  • W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji - w szczególności:
   • w formie pisemnej na adres: Wielkopolska Manufaktura Wódek ul. Polna 21 62-095 Murowana Goślina lub
   • pocztą elektroniczną, na adres: sklep@manufakturawodek.pl
  • Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
  • Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

  8. Postanowienia końcowe

  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
  • Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
  • W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
  • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.
  • Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr